CAT | ESP | ENG | DEU | FRE

Convocatòria d’eleccions al consell regulador de la DOP Oliva de Mallorca

20 September, 2019

El mes de novembre hauran transcorregut quatre anys de la constitució de l’actual consell regulador de la Denominació d’Origen Protegida Oliva de Mallorca així, que d’acord amb els articles 2 i 3 del Decret 139/2002, de 22 de Novembre s’ha iniciat el procés per renovar-ne els membres.

Per la qual cosa i d’acord amb l’article 3 del Decret 139/2002, de 22 de novembre, pel qual es regula el procés electoral per a la renovació dels membres dels consells reguladors de les denominacions de qualitat agroalimentària, es convoquen eleccions per a la renovació dels membres del consell regulador de la DOP Oliva de Mallorca pel proper dia 15 de novembre de 2019 a la seu del consell regulador (carrer Babieca, 2. Son Ferriol)

D’acord amb l’article 11 de l’annex II de l’Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de 7 d’agost de 2013 per la qual es
concedeix la protecció nacional transitòria a la Denominació d’Origen Protegida Oliva de Mallorca i es regula el Consell Regulador de la
Denominació d’Origen Protegida Oliva Mallorquina, els censos electorals seran els següents:

• Cens A. Registre de productors i plantacions
• Cens B. Registre d’elaboradors i envasadors

Podeu consultar el cens provisional als següents enllaços:

Cens A. Registre de productors i plantacions

Cens B. Registre d’elaboradors i envasadors

*Reclamacions sobre el cens provisional, fins al 30 de novembre de 2019

Candidatures

a) Pot ser candidat a vocal d’aquest consell regulador qualsevol persona titular que, abans de la data d’entrada en vigor de la convocatòria, es trobi degudament inscrita i amb activitat en els censos definitius, en ple ús dels seus drets civils i que no hagi estat sancionada per resolució ferma amb la suspensió de la inscripció en el registre corresponent.

La sol·licitud d’inclusió com a candidat a vocal del consell regulador, que s’ha de formalitzar en el model d’acceptació de candidatura, s’ha d’acompanyar amb la documentació preceptiva que preveu l’article 16 del Decret 139/2002, pel qual es regulen els processos electorals dels consells reguladors.

b) El nombre de vocals que s’ha d’elegir i de cadascun dels seus censos són els següents:

Cens A Registre de productors i plantacions: 3 vocals
Cens B Registre d’elaboradors i envasadors: 3 vocals

*Causes inegibilitat

Poden ser candidats a les vocalies del Consell Regulador qualsevol persona física o jurídica que reuneixi els requisits per ser elector (figuri per tant en els censos definitius) i no estiguin sotmesos a les causes d’inelegibilitat previstes en la normativa del règim electoral general (Llei Orgànica 5/1985, de 19 de Juny, del règim electoral general), tal com preveu l’article 5 del Decret 139/ 2002.

Declaracio de no inegibilitat Oliva de Mallorca

 

*Causes d’incompatibilitat

Una altra cosa és el que disposa l’article 6.3 del annex de l’Ordre del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de 7 d’agost de 2013 per la qual es concedeix la protecció nacional transitòria a la Denominació d’Origen Protegida Oliva de Mallorca i es regula el Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida Oliva Mallorquina, que preveu que una mateixa persona física o jurídica no pot tenir representació doble en les dues seccions del Ple del Consell Regulador, ni directament ni per mitjà de firmes, filials o socis de la mateixa empresa.

Terminis per a presentació de candidats

8 al 18 d’octubre – Període de presentació de candidatures

23 al 28 d’octubre – proclamació provisional candidats

30 d’octubre al 15 de novembre – exposició de candidats

Formularis per a la inscripció de candidatura

Candidatura vocal titular

Candidatura vocal suplent

*D’acord amb el que preveu la disposició addicional segona del Decret 139/2002 i amb l’objectiu de poder complir els terminis de presentació d’escrits i recursos que s’estableixen en el calendari electoral, tots els terminis acaben a les 14.00 hores i l’únic lloc on es poden presentar els documents és el Registre de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, situat al carrer de la Reina Constança, 4 de Palma.

Sol·licitud de vot per correu

Qualsevol censat pot sol·licitar el vot per correu amb els models aprovats entre el 8/10/2019 al 5/11/2019

Ho ha de fer:

  • Personalment a la seu de la JED al carrer Reina Constança, 4 de Palma Tercer pis (IQUA), de 9 a 14.00 hores
  • Mitjançant el model de sol·licitud de vot per correu emplenat
  • Aportant la documentació que justifiqui la identitat i la representativitat, si pertoca.
  • Aquells que ho facin abans de la proclamació definitiva de candidats (30/10/2019), el tràmit de vot per correu no ho podran fer en un sol acte i per tant rebran a partir del dia 30/10/2019 una comunicació de la JED via telefònica i via e-mail, de que estan a la seva disposició la documentació per votar a la seu de la JED per a que puguin fer el tràmit de votar i deixaran la documentació del vot per correu en custòdia de la JED, que la trametrà a la mesa electoral el dia de la votació. Aquest segon tràmit es farà també a la seu de la JED i es podrà fer des de dia 31 d’octubre fins el 11 de novembre a les 14.00 hores.
  • Tots aquells que sol·licitin el vot per correu a partir del 30/10/2019 i fins el 05/11/2019, una vegada feta la proclamació definitiva dels candidats, ho podran fer en un sol acte, sempre a la seu de la JED. La JED una vegada fetes les comprovacions, els entregaran la documentació per votar (paperetes, sobres i certificació censal) i podran fer el tràmit d’emetre el vot i deixant la documentació del vot per correu en custòdia de la JED, que la trametrà a la mesa electoral el dia de la votació.

 Formulari per sol·licitar vot per correu

Sol·licitud vot per correu persona fisica

Sol·licitud vot per correu persona jurídica

Podeu consultar la resolució íntegra al  BOIB 113 del 19 d’agost de 2019

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on LinkedIn